Privacy

Stichting Vuurvrouw Stichting Vuurvrouw, gevestigd aan Rozenstraat 2, 3742 RS Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www.vuurvrouw.nu
 • Rozenstraat 2
 • 3742 RS Baarn
 • 035-5418440

Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vuurvrouw is Eveline Bakker. Zij is te bereiken via eveline@vuurvrouw.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vuurvrouw verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van onze diensten, die onze nieuwsbrief lezen, die donateur zijn of die met ons communiceren via telefoon, email, Facebook, Twitter, LinkedIn of onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die actief door de betreffende persoon aan ons wordt verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, via email en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vuurvrouw.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Vuurvrouw verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om contact te kunnen opnemen via telefoon of email indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vuurvrouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vuurvrouw) tussen zit. Stichting Vuurvrouw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics – voor het optimaliseren van onze website
 • MailChimp _ voor het verzamelen van aanmeldingen voor onze Nieuwsbrief en het automatische verzenden van deze nieuwsbrief naar abonnees
 • WordPress – voor het inrichten van onze website
 • Antagonist – het hostbedrijf van onze website en onze Vuurvrouw email provider
 • Mijn Domein – het hostbedrijf van overige aan Vuurvrouw gerelateerde domeinnamen
 • Telfort – de eigenaar van het glasvezelnet dat wij gebruiken voor onze internet en email activiteiten
 • Charles Gaillard – de Webmaster die ons helpt onze website up to date te houden
 • KNAB Bank – waar wij bankieren en die giften en donaties verwerkt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vuurvrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens nieuwsbrief, zolang iemand geabonneerd is op onze nieuwsbrief bewaren wij zijn of haar gegevens. Bij uitschrijving, worden de gegevens gewist.
 • Donateurs en giften, bij het bewaren van persoonsgevens betreffende donaties of giften zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Als je een account hebt aangemaakt op onze website, bewaren wij de gegevens na uitschrijving niet langer dan 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vuurvrouw verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Vuurvrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vuurvrouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Vuurvrouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vuurvrouw.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Vuurvrouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vuurvrouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vuurvrouw.nu