• You are here:
  • Home »

Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Definities
Vuurvrouw: Stichting Vuurvrouw, kamer van koophandel 63758881.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die wordt aangegaan door of met Vuurvrouw.
Wederpartij(en): De rechtsperso(o)n(en) of natuurlijke perso(o)n(en) die een overeenkomst sluit(en) met Vuurvrouw.
Partijen: Vuurvrouw en de wederpartij(en) tezamen.
Offerte: Vrijblijvend aanbod van een wederpartij aan Vuurvrouw.
Opdracht: Opdracht van Vuurvrouw aan een wederpartij voor het leveren van goederen en/of diensten.
Overeenkomst: Schriftelijk akkoord van Vuurvrouw op een offerte van een wederpartij

2. Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden
2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Vuurvrouw en wederpartijen. Tevens zijn deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing op alle offerteaanvragen van Vuurvrouw. Vuurvrouw accepteert geen algemene inkoopvoorwaarden van haar wederpartijen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle offertes die door wederpartijen aan Vuurvrouw worden uitgebracht zijn geheel vrijblijvend en verplichten Vuurvrouw tot niets.
3.2. Overeenkomsten met Vuurvrouw komen tot stand zodra Vuurvrouw een door een wederpartij gegeven offerte schriftelijk heeft aanvaard.
3.3. Alle handelingen die de wederpartij verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
3.4. Wijziging van een tussen partijen gesloten overeenkomst kan enkel geschieden met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van partijen.

4. Verplichtingen
4.1. De wederpartij zal haar verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen de wederpartij en Vuurvrouw, in nauwe samenwerking en overleg met Vuurvrouw nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.
4.2. De wederpartij zal Vuurvrouw periodiek op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De wederpartij is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om Vuurvrouw direct schriftelijk in te lichten over alle feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de tussen partijen gesloten overeenkomst geen rekening is gehouden.
4.3. Slechts met uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vuurvrouw, kan de wederpartij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden. Vuurvrouw gaat in geen geval een contractuele relatie aan met die derden en de wederpartij blijft eindverantwoordelijk. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten kunnen door de wederpartij niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vuurvrouw worden overdragen aan derden.
4.4. De wederpartij heeft zelf de verantwoordelijkheid om de door haar met toestemming van Vuurvrouw ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de wederpartij en Vuurvrouw bij de uitvoering van de overeenkomst.
4.5. De wederpartij zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die Vuurvrouw met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de wederpartij, in acht nemen. Indien de wederpartij genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de wederpartij dit eerst voorleggen aan Vuurvrouw.

5. Levering en aansprakelijkheid
5.1. De levering van goederen of diensten door een wederpartij aan Vuurvrouw vindt plaats op een tussen partijen nader schriftelijk overeen te komen wijze.
5.2. De levertijd van goederen of diensten door de wederpartij aan Vuurvrouw wordt tussen partijen overeengekomen.
5.3. De aansprakelijkheid van Vuurvrouw voor de door haar bij de wederpartij ontstane schade is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de door de wederpartij uitgevoerde opdracht. De wederpartij vrijwaart Vuurvrouw voor alle eventuele aanspraken van derden ter zake van schade geleden door die derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij.
5.4. De wederpartij dient zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking voor alle door toedoen van de wederpartij bij Vuurvrouw ontstane schade.

6. Betalingen
6.1. Alle bedragen die door Vuurvrouw aan een wederpartij moeten worden betaald krachtens een overeenkomst, worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door Vuurvrouw betaald.
6.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vuurvrouw mag door een wederpartij niet worden verrekend.

7. Geheimhouding
7.1. De wederpartij is verplicht om alle informatie die bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis van de wederpartij komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of waarvan in alle redelijkheid kan worden vermoed dat het vertrouwelijke informatie betreft, niet aan derden bekend te maken, openbaar te maken of voor eigen doeleinden te gebruiken.
7.2. De wederpartij is verplicht al haar personeel en eventuele derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, te informeren over deze geheimhoudingsbepaling en te verplichten zich aan deze bepaling te houden.
7.3. Indien de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde inbreuk maakt op de geheimhoudingsverplichting, is de wederpartij een boete van € 25.000,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Vuurvrouw om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen of andere aan Vuurvrouw toekomende rechten uit te oefenen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
8.1. Op alle offertes, overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Vuurvrouw is Nederlands recht van toepassing.
8.2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Vuurvrouw en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
8.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.